top of page
Lagerhanteringslösningar med SOLO

VÅRA
LÖSNINGAR

Digitaliserar och automatiserar din inköpsprocess. Med våra lösningar för prognoser, lageroptimering, inköpsplanering, orderhantering, leveransbevakning och leverantörsutveckling får du en kvalitetssäkrad inköpsprocess, mindre personberoende och tryggheten att få kontroll över lagret. Följ upp dina nyckeltal och analysera din lagersituation med en Dashboard i Power BI.

prognos och statistik
Prognoser
lagerstyrning
Lagerstyrning
inköpsplanering
Inköpsplanering
dashboard
Dashboard
business review
Business Review

ETT SYSTEM MED FLERA LÖSNINGAR

EFTERFRÅGEPROGNOSER

LAGERSTYRNING

INKÖPSPLANERING

Statistiska prognoser, utvecklade genom akademisk forskning och automatiskt beräknade för varje SKU, för både kort och lång horisont. Visuell kontroll låter inköpsplanerarna ta kommandot och sitta i förarsätet

Optimering av dina beställningspunkter och orderkvantiteter med hänsyn till alla förekommande variationer och osäkerheter ger dig exakt den lagernivå du vill ha och den lägsta möjliga kostnaden för ditt varulager.

SOLO Inköpsplanering skapar automatiskt orderförslag baserat på lagerstyrningen och ger planeraren oöverträffade möjligheter att ytterligare optimera inköpsordrar efter alla olika förutsättningar som gäller för olika sortiment, leverantörer, transportsätt etc.

forecasting the future

Bättre prognoshantering för högre lönsamhet

Förutse efterfrågan, säljtoppar och varuflöden för att säkerställa att rätt varunivåer, resurser och kapacitet finns tillgängligt. Då maximerar du försäljning och kundnöjdhet till lägsta kostnad.

Få automatiska prognoser och känn dig trygg med utfallet

 

Prognosberäkningen visualiseras för att förstå hur varje prognos beräknas för maximal prognossäkerhet så att planeraren kan använda sina expertkunskaper för kontinuerlig förbättring av prognoserna.

 

Larm om prognosavvikelser

 

För ytterligare trygghet och för att spara tid larmar systemet för prognosavvikelser utanför det förväntade resultatet och låter planerarna fokusera på dessa i stället för det som går enligt förväntan. 

 

Fokusera på dina stora prognosutmaningar

 

Hantera dina stora utmaningar med prognoser, inklusive nya produkter, prisförändringar, kampanjer, säsongsvariationer och såväl produktsvansen som storsäljare. 

Involvera leverantörerna i prognoserna online

 

Låt dina viktigaste leverantörspartners ta del av dina inköpsprognoser online både i närtid och rullande 12 månader. 

 

Prognosticera efterfrågan, inte försäljningen

 

Ibland händer det att varor tar slut och orsakar minskad försäljning vilket kan leda till lägre prognoser. SOLO kompenserar och beräknar prognosen baserat på en fiktiv efterfråga. 

 

Simulera prognosberäkningen med olika parametrar

 

Se hur prognoserna påverkas med olika inställningar för att få lagom responsiva prognoser på utfallet av efterfrågan och baserat på olika säsongsvariationer.

Prognos

SOLO – Parametersatt kunskap

SOLO erbjuder vetenskaplig styrning av varulager som utvecklats i samarbete med våra kunder samt professor Sven Axsäter på institutionen för teknisk ekonomi och logistik vid Lunds tekniska högskola. Inget system eller metod är bättre än dess användare. Därför skapar vi processer med hjälp av "best practice". Avgörande faktorer för framgång är kunskap om sambanden mellan inställningsparametrarna och deras inverkan på produktivitet, tillgänglighet, servicegrad och kapitalbindning. En avgörande del I vårt koncept kallar vi för Business Review som är att säkerställa användarens kunskap om hur man styr lagret med hjälp av parametrar och inställningar.

uträkning av framtida lagerstyrning och lageroptimering
optimerar lager från en ipad
lagerstyrning direkt från en dashboard

SOLO

lösningar som gör lagerstyrning lättare
boxar för lagerstyrning

Digitaliserad lagerstyrning ger dig kontroll över lagret

SOLO lagerstyrning hjälper dig att ta kontroll över dina varuflöden från leverantör till slutkund genom att automatisera, effektivisera och förenkla lageroptimeringen och ge +99 % lagertillgänglighet med lägre varulager.

Automatisk lagerpåfyllnad

ABC-klassificering

Simulera lagerutvecklingen

Automatisera och optimera lagerpåfyllnad baserat på lagertillgänglighetsmål, prognosticerad efterfrågan och variation i efterfrågan, ledtider och ledtidsvariationer, möjliga orderstorlekar och prisvariationer, order- och lagerkostnader, risk för inkurans, och behovet att fylla bilar eller containers.

Få en effektiv och väl fungerande varuplanering med ABC-klassificering av sortimentet. Klassificera efter volym, varuvärde, frekvens och täckningsbidrag ger en bra grund för styrning efter servicemål och blir en viktig prioritering för vilka produkter som ska ha mest uppmärksamhet.

Skaffa dig kunskap om hur varulagernivåerna utvecklas med olika parameterinställningar avseende lagernivåer, omsättningshastighet, orderfrekvenser, beställningspunkter och orderkvantiteter. Simulera per leverantör för att få bra underlag för pris/leveransförhandlingar.

Lagerstyrning
lageroptimeringssymbol

Digital inköpsplanering integrerad med ditt affärssystem

Låt planeraren byta fokus till värdeskapande arbete

Automatisera lagerpåfyllnaden med hög säkerhet

Automatisera hela orderprocessen

Automatisera lagerpåfyllnaden så dina planerare kan fokusera på avvikelser, nyckeltalsanalyser och ständig förbättring med hjälp av KPI:er i Dashboard och se grundorsakerna.

Lägg tusentals ordrar dagligen som ger dig exakt det varulager som behövs för att uppnå önskad lagertillgänglighet baserat på noggranna prognoser med hög prognossäkerhet. Få varningar och alarm när efterfrågan och tillgång på varor inte matchar. Samla ihop inköpsbehovet av lagerartiklar, beställningsvaror och extra kampanjvolymer i en och samma process.

Sjukdom och resa kan ställa till det i planeringen, låt ditt bassortiment med stabil efterfrågan och låg risk köpas in helt automatiskt så inga viktiga inköpsordrar missas.

Orderportal för att Integrera och utveckla dina leverantörer

Flexibel upp- och nedskärning av ordrar

Hantera nya produkter och introduktioner

Hantera multipla leverantörer per produkt och visualisera leverantörens lagersaldo. Full kontroll på leverantörens prestation och hur det påverkar dina inköp. Låt leverantören bekräfta dina ordrar direkt i SOLO och låt dem se din inköpsprognos rullande 12 månader.

Fyll automatiskt upp lastbärare för god transportekonomi, kompensera för leverantörens stängningsperioder, för egen semester, för att kvalificera för rabatter eller för att spara likviditet.

Lansera nya produkter med en tillförlitlig prognos baserad på varugrupps- eller kategoriattribut. SOLO ger förslag på initial kvantitet och håller koll på hur nya artiklar presterar i relation till förväntningarna.

Klara säsongsvariationer och preorder effektivt

Låt SOLO analysera vilka produkter som passar in i olika säsongsprofiler och kombinera med för-säsongsordrar och automatisk påfyllning under säsong.

Samlad lagerpåfyllnad och frekvensanalys

Planera och optimera inköpsfrekvensen på ett leverantörssortiment för att få lägsta möjliga totala kostnad på lager-, order- och transportkostnad.

Inköpsplanering
en dashboard med visuell lagerhantering

SOLO Dashboard – Visualisera och gå på djupet

Dra slutsatser av egna data och få kontroll över inköp och lager med SOLO Dashboard. Individanpassad dashboard för KPI:er ger snabb överblick, detaljerade rapporter med filtrering och drill-down ger djupare insikter. SOLO Dashbord är byggt på Microsoft senaste produkt Power BI - det framtidssäkrar er investering. 

Analys – skapa reell affärsnytta

För att kunna utveckla en verksamhet är det avgörande att ha kontroll på siffrorna. Med Dashboard drar ni slutsatser utifrån den enorma datamängd som finns i systemet. All data exporteras dessutom enkelt till Excel för egen analys och simulering. Det användarvänliga och moderna gränssnittet ger varje användare möjlighet att få en snabb visuell överblick över verksamheten.

 

Nyckeltal – KPI

Du får en snabb överblick över organisations nyckeltal. Visualisera med hjälpa av tabeller, grafer och diagram. Fördjupa analysen genom drilldown i rapporterna. 

 

Rapporter

Skapa egna rapporter utifrån färdiga mallar och nyckeltal. Det användarvänliga och moderna gränssnittet ger varje användare möjlighet att styra hur uppföljningen presenteras. 

Visualisera era rapporter på flera sätt, antingen som tabeller och stapeldiagram. 

 

Integrera affärssystemet

Med Dashboard integrerar du även data från affärssystemet för att få en total upplevelse av nyckeltal för kunder, försäljning, inköp, lönsamhet, leventörsprestanda, ledtider, prognoser, kapitalbindning. 

Butikspåfyllning
affärssystem som är enkel att använda

Business Review - vårt sätt att säkerställa lönsam investering

För att säkerställa hög affärsnytta av SOLO ingår Business Review i vår lösning. Din garanti för att ni kommer att utnyttja hela systemet, alla finesser, och få den massiva nyttan som lagerstyrning kan ge. 

Vi vet av erfarenhet att inget system är bättre än sina användare. Vi ger dig företagsanpassad guidning och stöd vid personliga sittningar med utgångspunkt i hur nyckeltalen ser ut, hur kunskapssituationen är för tillfället, vilka frågor du har och vad som är viktigt för dig just nu. Tillsammans analyserar vi vad som behöver göras och vi går igenom hur parametrar ska sättas för att verkställa inköpsstrategin och nå affärsmålen. 

 

Om behovet är grundutbildning av nya användare gör vi det. Behöver du nya rapporter i Dashboard tar vi fram det. Eller så följer vi upp nyckeltalen och justerar parametersättningen efter behov. 

 

Vi finns till för dig och din framgång. Investerar du i vår lösning - ser vi till att du lyckas!

Beprövat system
boka ett möte om lageroptimering med Nils
Nils VD/CEO på Promosoft

Frågor besvaras bäst i person

Vi vill gärna göra det enkelt för er att övergå till att använda SOLO för er lagerstyrning och era inköp. Det gör vi enklast genom att berätta om SOLOs fördelar i person. Genom att boka ett möte med oss är ni ett steg närmare ett mer kontrollerat lager.

bottom of page