Lagerstyrning

SOLO OCH SOLO Dashboard

Lagerstyrning 

När du kombinerar lagerstyrning med inköpssystem får du ett kraftfullt verktyg för att höja leveransförmågan och minska kapitalbindningen.

Hur hög prioritet har lagerstyrning och inköpssystem hos företagsledningen?

Svaret på frågan är ganska dystert. De flesta tar inte ens vara på möjligheten.

 

En undersökning visar att endast 35 procent av medelstora verkstadsföretag i Sverige använder lagerstyrning i någon form. De övriga – ungefär två tredjedelar av alla företag – använder det inte alls. Och de 35 procent som faktiskt använder någon form av lagerstyrning gör det oftast inte på ett vetenskapligt korrekt sätt. 


En annan undersökning visar att om man BEDÖMER beställningspunkter och orderkvantiteter istället för att BERÄKNA dem ökar den genomsnittliga kapitalbindningen med 110 procent. 


Det finns få projekt som kan öka lönsamheten lika mycket som rätt utförd lagerstyrning för företag vars kärnverksamhet är inriktad på lager- eller varuflöden.    

StockSnap_959IURDRGJ.jpg

SOLO

 

Våra metoder för lagerkontroll vilar på prövade och sanna vetenskapliga principer. Om de används korrekt, kommer de alltid att resultera i en snabb avkastning på investeringen.

 

Vi bygger upp processer för prognoser, lageroptimering, fyllning, kampanjplanering, leveransövervakning och leverantörsutveckling. När vi är färdiga kommer du att behålla de processer vi har utvecklat, och detta kommer att skapa kontinuitet och kvalitetssäkring i ditt dagliga arbete.

site-tablet-header.png

SOLO Dashboard

​Få en bättre översikt över ditt lager och dina inköp. Med omfattande möjligheter till borrning i det nya SOLO Dashboard-tilläggsverktyget får du full kontroll över din BI relaterad till lagerhantering.

 

Verktyget möjliggör skräddarsydda rapporter med dina favoritstatistik, samt filter och drill-down-alternativ från Lager, Leverantör, Produktgrupp och ner till artikelnivån.

 

Det du inte mäter är svårt att förbättra. Börja följa din affärsutveckling på ett effektivare sätt och se resultaten av dina ansträngningar.

EFFEKTIVITET

Ökad försäljning

Reducerat Lager

Minskade

inköps-

kostnader

Kort

återbetalning av investering

Det finns tre bärande argument för att jobba med lagerstyrning

  • Man når den eftersträvade servicenivån (servicemålstyrning). Det är helt enkelt en fråga om matematik. Högre servicegrad = färre varubrister = ökad försäljning.

  • Man optimerar (sänker) kapitalbindningen – eftersom man beräknar lagernivån istället för att bedöma den. 

  • Man sparar tid och pengar för anskaffning/påfyllning av varor genom att automatiseringen drastiskt reducerar mängden rutinarbete.

vitt diagram med plå bil, vit spargris med pengar, dollartecken, vit klocka med pengar
vit spargris med mynt

Färre varubrister innebär ökad försäljning.

Låt oss göra ett räkneexempel. Företag X omsätter årligen 500 miljoner kronor. På grund av säsongsvariationer och andra faktorer uppstår varubrister på tio procent, vilket innebär att kunden väljer en annan, liknande produkt från en annan leverantör.

Ponera nu att man minskar varubristen med fem procent.

Lågt räknat skulle detta öka försäljningen med 2,5 procent. Det innebär en försäljningsökning på tio miljoner kronor. Med en marginal på 40 procent ger detta en ökad årlig vinst på fyra miljoner kronor. Dessutom har man troligtvis sparat en ansenlig summa genom minskad kapitalbindning. Och allt detta genom att skaffa sig bättre kontroll över lagret och varuflödet.

vitt diagram med blå pil
vitt papper med checklista

Med ett inköpssystem för centrallager/grossist eller ett centralt påfyllningssystem för butikskedjor som är sammankopplat med lagerstyrning kan man minska kostnaderna för avrop med minst 50 procent jämfört med vanliga affärssystem. Låt oss säga att du har en butikskedja på 50 butiker.
Varje butik ägnar två timmar om dagen till att beställa varor (det vill säga sammanlagt 100 mantimmar per dag). Med en central funktion för påfyllning av butikerna skulle det räcka med en heltidsanställd, vilket ger 92 timmars daglig minskning av arbetstiden.