top of page
Grey Round Patterns

Väkommen!

Grundläggande SOLO-förståelse

Ladda ner dokument

Via sex separata kurser kommer vi presentera SOLO och systemets grundfunktioner - allt för att ge dig så bra förutsättningar som möjligt att självständigt lära känna systemet. Samtliga delar förutsätter att du läser de individuella kurserna samt tar del av tillhörande material för att sedan själv testa dig fram i ditt SOLO. Eventuella frågor och funderingar tar vi på gemensamma uppföljningsmöten som kommer planeras in av din konsult. Notera att samtliga kursrelevanta manualer finns sammanställda via menyn Studiematerial på första sidan.


Välkommen!Så fungerar SOLO


  1. Vi säkerställer att våra system (ert affärssystem och SOLO) utbyter information felfritt.

2. SOLO gör prognosberäkning med hänsyn till historisk efterfrågan samt särskilda inköp- & artikelvillkor.


3. SOLO beräknar fram den optimala beställningspunkten.

4. SOLO beräknar den optimala ekonomiska orderkvantiteten. (Beställningkvantitet)


5. Inköpsförslag genereras allt eftersom att artiklar når sin Beställningpunkt och förslaget kommer presentera artikelns Beställningkvantitet i multiplar, beroende på hur behovet ser ut.

6. Ni inventerar och utvärderar kontinuerligt ledtider, säsongskurvor, lagerhållningsränta och så vidare för att ge SOLO de bästa förutsättningarna för relevanta inköpsförslag.
 

Through six separate courses, we will herby present SOLO and the system's basic functions - all to give you the best possible conditions to get to know the system independently.

All parts require that you read the individual courses and take part in the associated material in order to get as comfortable as possible with SOLO. Any questions or concerns can be addressed during topical follow-up meetings that will be scheduled by your consultant.

Note that all course-relevant manuals are compiled via the Study material-menu on the first page.


Welcome!


How SOLO works


  1. We ensure that both our systems (your business system together with SOLO) import and export information flawlessly.

2. SOLO makes its forecast calculations considering historical demand and any specific purchase and/or item conditions.


3. SOLO calculates every single article´s optimal Reorder Level.

4. SOLO calculates the optimal economic order quantity. (Reorder Quantity)

5. As articles continuously reach their calculated Reorder Level - Purchase Order Proposals are generated and the proposal will present the article's Reorder Quantity in multiples depending on what your needs look like.

 

6. Over time you continuously evaluate settings like lead times, seasons and holding rates amongst others - to give SOLO the best conditions to generate relevant purchase proposals.


353-animated-background-4 (1).gif

Ange lösenord för att komma vidare

Du har angett ett ogiltigt lösenord.

bottom of page