top of page
Grey Round Patterns

6. Rekommenderade rutiner

Stöd till dig som är Super User

Ladda ner dokument

Nedan finner du listat de rutiner som ger dig rätt förutsättningar i SOLO samt en kortare förklaring till vardera. Behöver du hjälp med hur du går tillväga med någon av rutinerna hittar du genvägar under respektive rubrik till våra manualer.
Sätta Initialprognos - Nya Artiklar


Nya artiklar som importeras till SOLO får inte någon prognos per automatik utan den behöver läggas in manuellt på respektive, det vill säga, vad man tror att en artikel kommer att sälja under en 4-veckorsperiod.

Till din hjälp har du manualen:Initialprognos Nya Artiklar


Kontroll av Prognosfel


För att tidigt kunna fånga upp artiklar som säljer mer eller mindre än förväntat är det viktigt att efter ett periodskifte söka efter, kontrollera och korrigera eventuella prognosfel för att få så bra inköpsförslag som möjligt.

Till din hjälp har du vår manual Prognosfel


Styrgruppsklassificering


En artikels efterfrågan förändras under tid, nya artiklar tillkommer och äldre artiklar utgår. Detta innebär att man med jämna mellanrum behöver beräkna nya klassindex och flytta artiklar till korrekt styrgrupp. Detta för att säkerställa att artiklarna utifrån de nya förutsättningarna har rätt servicegrad.

Vår manual: Styrgruppsklassificering hjälper dig steg för steg.

Uppdatering av Ledtid och Ledtidsvariation


Ledtider och ledtidsvariationer bör ses över en till två gånger per år per leverantör för att säkerställa att man har en så korrekt inställd ledtid som möjligt. Att ledtiden stämmer bra med verkligheten är av stor vikt för att man ska kunna uppnå den servicenivå man har satt.


Leveranskvalitet


Det går att följa upp leveranskvaliteten per leverantör i SOLO Dashboard, vårt Power Bi-verktyg. Man får då en procentuell uppföljning som också går att använda sig av direkt i SOLO per leverantör, på så vis kommer inköpsförslagen tar hänsyn till eventuell undermålig prestation. I och med att MAD-värdet (säkerhetslager) påverkas av leveranskvaliteten och därmed eventuellt service mot kund, innebär det att leverantörer med leverans av många högfrekventa artiklar till exempel bör ses över oftare för att undvika missad försäljning.

Inköpsschema


Inköpsintervall och schema är något man kan ställa in per leverantör i SOLO Web.

Om man inte anger att man planerar att löpa in exempelvis veckovis, så kommer SOLO tro att man kan göra beställning kontinuerligt varje dag, vilket sällan är möjligt. Gör man inte inställningen kommer man alltså med hög sannolikhet inte uppnå den service man ställt in. Hur du går tillväga hittar du via vår guide Schemalägg inköpsförslag


Kontroll av Säsongsintällningar

En gång per år behöver man kontrollera sina säsongsinställningar så att de fortfarande stämmer. Detta görs genom att man simulerar de artiklar som är knutna till en viss säsong för att se om det nuvarande säsongsmönstret fortfarande är relevant.

Hur du gör din analys får du hjälp med via vår guide Säsongsanalys.

Vill du sedan även uppdatera dina säsongsinställningar kan du ta hjälp av dokumentet: Säsongupplägg


Below you will what we recommend as necessary routines for you to have the most effective SOLO, followed by a brief explanation of each. If you need help on how to proceed with any of the routines, you will find a shortcut to topical manual under each heading. 

Initial Forecast - New Articles

New articles which are imported to SOLO do not automatically get a forecast generated and therefor needs to be entered manually on each article. The value you enter is an estimation of what you think an article will sell for during a 4-week period. Follow our guide Initial Forecast New Articles for guidance.


Control Forecast Errors

In order to early catch increasing or decreasing sales, it is important to regularly analyze forecast errors in SOLO. This way you´ll make sur you have as relevant purchase suggestions as possible. We recommended you do this shortly after a change in period has occurred.

To help retrieve and analyze your forecast errors in SOLO, please see our manual Forecast errors.


Optimization Class classification

The demand for an article changes over time, new articles are added, and older articles are no longer relevant. This means that you need to calculate new class indexes at regular intervals and move articles to the, in this time, correct optimization group. This is to give the articles the right conditions to reach expected service levels.

Our manual Optimization Class & Classification will guide you step by step.


Lead time and Lead time variation

Lead times and lead time variations should be reviewed once or twice a year to ensure that you have as relevant variables as possible. That the lead time corresponds with reality is of great importance in order to achieve the service level you have set.


Delivery quality

It is possible to follow up the delivery quality per supplier in SOLO Dashboard, our Power Bi tool. This can then be used in SOLO per supplier so that consideration is given to how well the supplier meets your actual demand. This function affects the safety stock (MAD) on items from topical supplier, and thus your service to your customers, which means that suppliers which delivers many high-frequency items for example, should be reviewed more often to avoid missed sales. Purchase Schedule

I SOLO you can decide how often or seldom you wish to receive an order suggestion on each of your suppliers. This can be an important function, due to if not set, SOLO will think that orders continuously every day is accepted, which is rarely possible. If setting Is not applied, there is a risk that you will not reach you service. Please see our guide Schedule Intervals 

 

Control of Season Settings Once a year you need to check your seasonal settings and reevaluate its relevance.This is done by simulating the items tied to a particular season and examen how well the set prognosis curve relates to the actual curve today. If unsure on how to perform the analysis – please see our Seasonal Analysis guide. If you also wish to update your season settings, please see the guide Season Setup.

353-animated-background-4 (1).gif

Ange lösenord för att komma vidare

Du har angett ett ogiltigt lösenord.

bottom of page