top of page
Grey Round Patterns

4. Inköpsförslag & Leveransbevakning

Hur du tolkar dina inköpsförslag samt uppdatera dem

Ladda ner dokument

Inköpsförslag

Inköpsförslagen är hjärtat i SOLO.

Det är här som samtliga artiklar under respektive leverantör listas och där SOLO presenterar ert ansedda behov.


Via inköpsförslagen utvärderar och eventuellt redigerar ni era förslag innan ni gör ert köp.

På leverantör- & artikelkort anges de förutsättningar som finns för att ni skall få så relevanta men också effektiva inköpsförslag som möjligt. Fraktfri gräns, ledtidsvariation och orderradssärkostnad är några av de möjligheter vi har till att styra inköpen. Men även prognos, säkerhetslager och andra artikelfaktorer är av vikt.


Du har via ett inköpsförslag möjlighet att utöka det samma. Det innebär att efter att SOLO presenterat sitt förslag för dig så har du möjligheten att berätta för SOLO att där exempelvis finns en fraktfri gräns att ta hänsyn till.

SOLO kommer då att titta på villka övriga artiklar som inom ledtid kommer nå sina beställningpunkter och därefter addera på dessa på befintligt inköp. Och då alltid med häsnyn till angiven summa.


Leveransbevakning


Så snart en order är köpt i SOLO så kommer den lägga sig under menyn Leveransbevakning.

Förutsatt att vi har en integration uppsatt mot ert affärssystem så kommer order bara ligga här fram till att den är inlevererad hos er. Via leveransbevakningen i SOLO är möjligt att orderbekräfta per artikelrad men även att administrera förväntat ankomstdatum för respektive.Övningsområde:

Undersök vilka sorteringsmöjligheter du har i vyn för inköpsförslagen.

Hur uppdaterar du ett inköp med nytt antal, eventuell ny enhet?

Hur adderar alternativ raderar du en rad på ett inköpsförslag?Tips!

1. Ett av dig uppdaterat/justerat inköpsförslag kräver att du sparar det samma innan du kan köpa/skicka order.

2. Justeringar som gjorts och sparats på ett inköpsförslag kan ångras genom att man väljer "Uppdatera Inköpsförslag" och sedan bekräftar i popup-fönstret till höger via knappen "Uppdatera Inköpsförslag"

3. Via Leveransbevakningen kan du enkelt få en överblick över de artiklar som riskerar att ta slut på lager innan nästa leverans, alternativ de som redan är slut. Det här hjälper dig att hitta order och leverenatör som kanske behöver en extra påminnelse. Se nedan.Till din hjälp har du guiderna: Orderexempel, Inköpsförslag, Artikelkort, Leverantörskort, Leveransbevakning och Best.punkt och Best.kvantitet.

Samtliga ligger tillgängliga för nedladdning högst upp på sidan.


Purchase Order Proposals

This is the heart of SOLO.

The menu Purchase Order Proposals gives us a complete overview of all the articles which are relevant to procure.

 

Via the proposals, you evaluate and if necessary, edit your suggestions.

On the Supplier & Item card, the prerequisites are stated which are relevant in order to receive as relevant but also effective purchase proposals as possible. You have the option of adding free shipping limit, lead time variation and order row costs amongst other factors.

Some of these functions are later of importance if you wish to use the function Update a Proposal.

After SOLO has presented its proposal to you, you have the opportunity to tell SOLO that there is, for example, a free shipping limit to consider.

SOLO will then look at which other items will reach their Reorder Levels within the lead time and then add these to the existing purchase until the stated limit has been reached.  

 

Orders

As soon as an order is purchased in SOLO, it will be placed under the menu Orders. Provided that we have an integration set up against your business system, orders will only be visible here until they are fully delivered. Here – you have the possibility to confirm complete orders as well as individual order lines, the same goes for expected arrival date and so on.

 

Practice area:

Examine the filtering options you have in the view for Purchase Order Proposals.

How do you update a purchase with a new quantity, possibly a new unit?

How do you add and/or delete a line on a purchase proposal? Is it possible to regret the changes made?


Tip!

  1. An updated/adjusted purchase proposals requires you to save the same before you can buy/send order the order.

  2. Adjustments made and saved on a purchase proposal can be undone by selecting "Update Purchase Proposal" and then confirming in the pop-up window on the right via the button "Update Purchase Proposal".

  3. Via Orders , you can easily get an overview of the items that are at risk of running out of stock before the next delivery, alternatively those that are already out of stock. This will help you find orders and its suppliers which might need an extra reminder. See below. 

To help you further you have the Quick Guides: Order example, Purchase Order Proposal, Item card, Supplier card, Orders and Reorder Level and Reorder Quantity.

All are available for download at the top of the page.353-animated-background-4 (1).gif

Ange lösenord för att komma vidare

Du har angett ett ogiltigt lösenord.

bottom of page