top of page
Grey Round Patterns

3. Prognosanalys

Ladda ner dokument


Prognosanalys


På artikelkortet hittar du all produktspecifik information. Allt i från vilken styrgrupp artikeln tillhör, till dess pris och prognosvärden. Här tolkar du varför SOLO presenterar den prognos och det inköpsförslag på artikeln som det gör och du har här möjlighet att läsa så väl som uppdatera och justera merparten av faktorerna.Exempel på analys:

Ponera att nedan exempelartikel ligger med på ett inköpsförslag med ett antal på 30 st. Du som användare och produktägare anser Beställningskvantiteten (30 st.) ligga lite högt och tittar därför på artikelns prognosvärden. I gult finner du några av de faktorer som kan påverka Beställningspunkt (BP) och Beställningskvantitet (BK).Gå igenom dem en och en och fundera på hur kopplingen till BP/BK kan påverka och se om du kan utesluta några av dem.
MOQ exempelvis. I vårt exempel är den 0 vilket innebär att det inte finns en minsta orderkvantitet som eventuellt tvingar upp BeställningsKvantiteten. Det samma gäller Min- & Max-nivåerna. Däremot, om vi tittar på prognosparametrarna istället, kan vi se att artikeln ligger kopplad mot en säsong - Trailer. Vi kan också se att MAD-värdet (säkerhetslagret) är lika stort som själva prognosen vilket indikerar att där har varit stora variationer i efterfrågan. Detta blir extra tydligt när man tittar på den blåa kurvan i grafen ovan. Vad som inte syns på bilden ovan men som ligger som information under fliken Generell Info är att artikeln tillhör en strygrupp som heter B3. Den klassas allså som medelfrekvent och billig artikel SOLO anser därför att ett "större" inköp är av relevans.


Notera att det alltid är logik som ligger till grund för SOLOs rekommendationer. Men som regel finns det också tillfällen där du sitter på information som inte finns tillgänglig i systemet. Till exempel förlängda leveranstider på grund av strejk, skrymmande volym eller materialbrist hos leverantör. Detta kan också behöva vägas in när du tar beslut kring inköpsförslagen och dess angivna förslag.Övningsområden:

Titta på ett par artiklar och försök förstå sammanhanget mellan Prognos, MAD (säkerhetslager) och Trend. Undersök vad som sker om du ändrar något av respektive värde på artikeln. Men också - vad sker om du justerar exempelvis antal ledtidsdagar på artikeln?Tips! När du gjort en justering/uppdatering i något av fälten på artikelkortet och vill se konsekvenserna på Beställningspunkt och Beställningskvantitet - Spara alltid samt välj att räkna om BP/BK. Jämför innan och efter!


Till din hjälp har du guiderna Artikelkort, Leverantörskort och Best.punkt och Best.kvantitet.

Samtliga ligger tillgängliga för nedladdning högst upp på sidan.


Forecast analysis

On the article card you will find all product-specific information. All from which Optimization Class the article belongs to, to its price and forecast values. Here you interpret the reason behind SOLOs forecasts and purchase proposals, and it is also here that you make adjustments if necessary.

 

Example of analysis:

Assume that the article mentioned below is included in a purchase proposal with a quantity of 30 pieces. As a product owner, you consider the order quantity (30 pcs.) to be a bit higher than your actual need and therefore look at the article's forecast values. In yellow you will find some of the factors that can affect Reorder Level (R) and Reorder Quantity (Q). Examen the factors one by one and see if you can find the connection to R/Q or perhaps which ones you could exclude.

MOQ for example.
In our example, it is 0, which means that there is no minimum order quantity that might influence the Reorder Quantity. The same applies to the Min & Max levels. However, if we look at the forecast parameters instead, we can see that the article is linked to a season - Trailer. We can also see that the MAD value (safety stock) is as large as the forecast itself, which indicates that there have been large variations in demand. This becomes especially clear when you look at the blue curve in the graph above. What is not visible in the picture above but is available as information under the General Info tab, is that the article belongs to a Optimization Class called B3. It is therefore classified as a medium-frequency and inexpensive item; SOLO therefore concludes that a "larger" purchase is relevant.

 

Note that SOLO's recommendations are always based on logic. Note that there will off course be occasions where you have access to information which SOLO has not. For example, extended delivery days due to strike, bulky volume or material shortage at the supplier. This may also need to be weighed in when you make decisions about the purchase proposals and its stated quantity.

 

Practice areas:

Look at a couple of your articles and try to understand the context between Forecast, MAD (safety stock) and Trend. Investigate what happens when change any of the values ​​on the item card. But also - what happens if you adjust, for example, the number of lead time days on the article?


Tip! When you have made an adjustment/update in one of the fields on the item card and want to see the consequences regarding Reorder Level and Reorder Quantity - save and choose to recalculate BP/BK. Compare the results before and after!


To help you further you have the Quick Guides: Item card, Supplier card and Reorder Point and Reorder Quantity.

All are available for download at the top of the page.

353-animated-background-4 (1).gif

Ange lösenord för att komma vidare

Du har angett ett ogiltigt lösenord.

bottom of page