top of page
Grey Round Patterns

2. Prognosförståelse

Ladda ner dokument

Grundförståelse för SOLOs prognosberäkning

För att räkna ut sina prognoser använder sig SOLO av beräkningsmodellen exponentiell utjämning inklusive trend och säsong. Prognosen beräknas för perioder om 28 dagar/4 veckor och resulterar i Försäljningsmedelvärde (Prognos), Säkerhetslager (MAD), Trend och Estimerat Prognosfel och du hittar alla fyra faktorer och dess värde på artikelkortet i SOLO - se nedan.
På grund av att SOLO delar upp sina perioder om 28 dagar så består ett år av 13 perioder - inte att förvirra med kalenderårets 12 månader.


Oavsett år så ser periodsuppdelningen ut enligt följande:


Prognosen räknas ut var 28:de dag (vid periodskifte).

Dagligen sker en beräkning av när varje enskild artikel är lämplig att beställa, samt dess rekommenderad kvantitet - i SOLO nämnt som BeställningsPunkt (BP) och BeställningsKvantitet (BK). I uträkningen av BP/BK påverkar bland annat MAD-värdet (säkerhetslager), eventuell MOQ, lagerhållningsränta med mera. Det är även här som diverse styrgrupper och dess inställningar kommer in.


Styrgrupp


För att hjälpa oss att styra inköpen samt optimera våra lager - delas artiklarna in i styrgrupper beroende på inköpspris samt hur deras historiska efterfrågan sett ut. Detta görs via en FGH- (frekvensbaserad klassificering), eventuellt ABC-analys (volymbaserad klassificering). Analysen hjälper oss att hitta exempelvis de artiklar som går ofta men är dyra att lagerhålla vilket ger oss förutsättningarna att styra dessa så de alltid klarar servicenivån men med rätt säkerhetslager. En artikel som ligger i exempelvis F1 klassas som högfrekvent men dyr, medan en artikel i styrgrupp H3 klassas som lågfrekvent och billig. De olika styrgrupperna tilldelas sedan olika servicegrader som representerar önskad leveransförmåga ut till kund. Produkter med hög (F) efterfrågan bör därmed ha högre servicegrad än produkter med lägre (H) efterfrågan.


Det finns även en (hel del) andra faktorer som påverar era Beställningspunkter och Beställningskvantiteter men samtliga kommer inte vara aktuella för er i ert dagliga användande av SOLO. Ibland kan man dock vara nyfiken på varför SOLO genererar förslag som det gör och då kan dokumentet Best.punkt och Best.kvantitet vara till hjälp. Dokumentet ligger tillgängligt för nedladdning högst upp på sidan.


Övningsområden: Vad händer med BeställningsPunkt och BeställningKvantitet om du uppdaterar trenden på en specifik artikel? Vad händer med BeställningsPunkt och BeställningKvantitet om du uppdaterar vilken styrgrupp artikeln ligger i?

Hur går du tillväga för att gå tillbaka till SOLOs grundinställning av artikelns prognos?


Tips! När du gjort en justering/uppdatering i något av fälten på artikelkortet och vill se konsekvenserna på BeställningsPunkt och Beställningskvantitet - Spara alltid och välj därefter att räkna om BP/BK. Jämför innan och efter!
The basics of SOLO's forecast calculation

 

To calculate your articles forecasts, SOLO uses the calculation model of exponential smoothing including trend and season. The forecast is calculated for thirteen periods of 28 days á 4 weeks. For every article there is then generated a Forecast and Safety Stock (MAD) as well as Trend and an Estimated Forecast Error. You will find all four factors and its value on the item card in SOLO - see below.

 Because SOLO divides its periods into 28 days, a year consists of 13 periods - not to be confused with the 12 months of the calendar year.

Regardless of which year, the period breakdown looks as follows:


 

The forecast is re-calculated every 28´th day.Besides the forecast calculation, SOLO also once a day re-evaluates when an item should be purchased as well as in which quantity. In SOLO these are mentioned as Reorder Level (R) and Reorder Quantity (Q).

In the calculation of R/Q, factors such as the MAD (safety stock) value, any mentioned MOQ (minimum order quantity), storage interest etc. are included. It is also the calculation of the Reordering Level and Reorder Quantity that the various Optimization Classes and their settings come into play.

 

Optimization Class

 

To help us decide when to purchases and by that optimize our stocks - the articles are divided into groups depending on their historical demand. This is done via a FGH- (frequency-based classification), or an ABC-analysis (volume-based classification).

The analysis helps us to find for example, which items that has a frequent demand but are expensive to keep on stock. This gives us the possibility to control articles so that they always meet the chosen service level though without building excess stock.

An article in, as an example F1, is classified as a high-frequent item though expensive, while an article in control group H3 is classified as low-frequent and inexpensive. The different Optimization groups are then assigned different service levels that represent the desired service level towards your customer.

Products with a high (F) demand should thus have a higher service level than products with a lower (H) demand.

 

There are of course other factors that affect your Reorder Levels and Reorder Quantities, however, not all of them will be relevant to you in your daily use of SOLO. Though you may be curious as to why SOLO generates proposals the way it does to which the manual Reorder Point and Reorder Quantity can be helpful.

You´ll find it available on top of this page.

 

Practice areas: What are the consequences to your Reorder Point and Reorder Quantity on an article if you increase the Trend-value?

What are the consequences to your Reorder Point and Reorder Quantity if you change the articles Optimization group?

How do you proceed if you wish for SOLO to restore the articles original Prognosis settings?

 

Tip!

When you have made an adjustment/update in one of the fields on the item card and want to see the consequences regarding Reorder Level and Reorder Quantity - save and choose to Calculate BP/BK. Compare the results before and after!If you wish for SOLO to retrieve and display its original prognosis before any manual changes was made – choose to Remove and Recalculate forecast + R/Q

353-animated-background-4 (1).gif

Ange lösenord för att komma vidare

Du har angett ett ogiltigt lösenord.

bottom of page