SOLO 

Lagerstyrning i världsklass – SOLO – öka din lönsamhet bortom fantasins gräns

Lagerstyrning i världsklass – SOLO – öka din lönsamhet bortom fantasins gräns

Våra lagerstyrningsmetoder bygger på beprövade vetenskapliga principer. Med rätt användning ger de alltid snabb avkastning på investeringen.

 

Vi tar fram processer för prognoser, lageroptimering, påfyllning, kampanjplanering, leveransbevakning och leverantörsutveckling. När vi är klara får du behålla de processer vi har utvecklat, vilket skapar kontinuitet och kvalitetssäkring i ditt dagliga arbete.

Efterfrågeprognos och lageroptimering

SOLO är ett lageroptimerings- och inköpssystem avsett för grossister och butikskedjor med stora varuflöden och många lagerlokaler och är ett komplement till befintliga affärssystem.
 

Syftet med SOLO är att uppnå önskad servicenivå till lägsta möjliga kostnad, eller mer slagkraftigt uttryckt, rätt vara på rätt plats vid rätt tillfälle.

SOLO omfattar tre funktioner:

  • Prognosberäkning och utvärdering av prognosfel

  • Optimering av lagernivåer genom beställningspunkter och orderkvantiteter

  • Automatisk beställning

  • Leveransbevakning

SOLO är ett tillägg till företagets befintliga affärssystem. En ensam person kan styra över ett mycket stort antal artiklar, även för flera lager, och beräkna lagernivåer och inköpskvantiteter samt lägga beställningar. Lageroptimeringen beräknas helt automatiskt. Användaren har en övervakande funktion och reagerar på avvikelsesignaler från programmet.
 

Lager-och inköpsstyrningsmetoderna automatiserar inköpsprocessen och minskar drastiskt mängden rutinarbete för avrop.


Olika varusortiment ska styras på olika sätt. Våra metoder innebär att vi börjar med ABC-klassificering av sortimentet. Därefter delas sortimentet in i olika grupper utifrån volym, varuvärde och frekvens. Strategiska servicenivåer bestäms för de olika grupperna.
F

ör att aktualisera efterfrågeprognoserna importeras försäljningsdata från varje lager som ingår i lagerstyrningssystemet.

 

SOLO beräknar sedan prognoser och utvärderar prognosavvikelser för varje enskild artikel. Hänsyn tas till trend och säsong. Användaren informeras om prognosavvikelsen överstiger vissa gränsvärden.


Det finns en simuleringsfunktion för att kunna förutse effekterna av de inställda parametrarna. Den visar med grafer vad som kommer att hända med lagret beträffande framtida efterfrågan, omsättningshastighet, medellager, orderfrekvens, lagervärde, orderkvantiteter, beställningspunkter etc.

Systemet kontrollerar om det finns systematiska fel i prognoserna och varnar användaren. Användaren justerar då parameterinställningarna för att säkerställa dimensioneringen av säkerhetslagret baserat på den valda graden av servicenivå. 


Prognosen räknas om till en leverantörsprognos och visas på en webbsida där varuleverantören kan ta del av ett beställningsschema för en rullande tolvmånaders period. Filen kan laddas ned till leverantörens affärssystem.


SOLO har ett beställningspunktssystem som uppdateras direkt från beräkningarna. Inspektion av lagersituationen sker antingen kontinuerligt eller vid valda intervall. Hänsyn kan tas till multiplar, fraktfria gränser, förpackningsmultiplar och andra faktorer. För köp från Fjärran Östern, kan man välja lastbäraroptimering som underlättar när man måste fylla t.ex. en container.


Kampanjhanteringsmodulen underlättar planering och avrop av kampanjorder. Eftersom dessa inte påverkar prognosberäkningen får man full frihet att skapa tillfälliga ordertoppar utan att normallagret påverkas.


Vårt egenutvecklade system kompletterar befintliga affärssystem och butiksdatasystem. Alla datautbyten sker med filöverföringar så att du slipper krångliga integrationer. Våra kunder arbetar med Jeeves, Scala, Dynamics AX, NAV osv.

SOLO lager- och inköpsoptimering

Vetenskaplig lageroptimering bygger på några grundläggande punkter:

Beräkning av efterfrågan under ledtid – prognos

Beräkning av efterfrågevariation – prognosfel

Ledtidsbevakning – ledtidsvariation

Fastställande av servicenivå

Ett optimalt säkerhets- och ledtidslager beräknas fram.