top of page
  • Nils Robertsson

En ny generation inköpare lockas inte av Excel-rutiner

Aktualisiert: 5. Jan. 2022


Under Almedalsveckan i Visby har det under några år funnits ett återkommande tema: ”Digital generationsväxling – vilka nya stjärnor kommer att få toppjobben?” Det har handlat om framtidens digitala talanger, vilka de är och hur de behöver ges utrymme i företagens organisationer. Det gäller även inom inköp. När en våg av digitalisering sveper över samhället påverkas också företagens inköpsfunktioner.


En mycket sannolik konsekvens är att nyutbildade och ambitiösa inköpare kommer att lockas till företag med digitaliserade rutiner. En fråga vi tycker att många företag ska ställa sig när det är dags att rekrytera nya inköpare är därför; ”Hur attraktiva är vi som arbetsgivare, och har vår inköpsorganisation de digitala systemstöd som gör inköpsjobbet lockande”?


Nyckeln är digitalt engagemang på ledningsnivå

PromoSofts kunder ligger i framkant när det gäller att inse värdet av att digitalisera, automatisera och kvalitetssäkra inköpsprocesserna och lagerstyrningen. De har lämnat traditionella, tidskrävande och personberoende excel-rutiner bakom sig. Hos många av våra kunder har också inköpsfrågorna lyfts till en strategisk nivå i takt med en ökad insikt om de stora värden inköpsfunktionen kan skapa för en verksamhet. Det finns också ett digitalt engagemang på ledningsnivå som omfattar inköpsfunktionen och det har banat väg för utveckling av mer lönsamma inköpsstrategier och effektivare arbetsrutiner. Samtidigt vet vi att det fortfarande finns alltför många företag där inköpare tvingas arbeta med kalkylark som arbetsverktyg.


Att göra beräkningar av lagernivåer med hjälp av Excel är inte optimalt. Det är tidskrävande, osäkerhetsfaktorerna är många, risken för mänskliga fel likaså och tiden räcker sällan till för mer strategiskt inköpsarbete. Det finns många duktiga inköpare som har detta som sin arbetsvardag. De löser uppgifter på ett bra sätt trots förutsättningarna och de har ledningens förtroende. Men, vad händer den dag det blir dags att rekrytera ny kompetens till inköp? Vad förväntar sig en ny generation inköpare? Knappast att arbeta med kalkylark, det är vår övertygelse. Att bredda det digitala engagemanget på ledningsnivå till att även omfatta inköp kommer att bli en framgångsfaktor när det gäller att rekrytera framtidens inköpare.


Även inköpare måste se digitaliseringens möjligheter

Hos organisationen SOI, Sveriges Offentliga Inköpare, beskrivs ett kompetensområde kallat ”Digitalisering och IT-baserade arbetssätt”. Man konstaterar att de utmärkande kompetensbehoven på området är både kunskap och erfarenhet av digitala verktyg, men också förmågan att kunna se digitaliseringens möjligheter. Man konstaterar att det inte bara handlar om att i arbetet som inköpare dra nytta av digitaliseringens vinster, utan också att som inköpare delta aktivt, visa intresse och ta för sig genom att driva på den digitala dialogen inom en organisation.


Mycket av SOI´s synpunkter runt digitalisering kan lyftas över till det privata näringslivets inköpsorganisationer. Att det med stor sannolikhet finns ett starkt digitalt intresse hos en ny generation inköpare ska vi knappast tvivla på. En indikation på det är Företagsekonomiska Institutets (FEI:s) utbildning ”Kvalificerade Inköpare”. Utbildningen är sedan många år etablerad som en av de viktigaste för den som vill göra karriär inom inköp. En blick på kursinnehållet ger en bild av var framtidens inköpare har sitt fokus. Det handlar bland annat om övergripande strategifrågor, metoder och arbetssätt, effektiv lagerstyrning, IT-stöd och affärsmässiga aspekter på inköpsprocessen.

Den som lämnar denna högskoleutbildning tror vi inte lockas till en arbetsplats där Excel blir det dagliga arbetsverktyget!


Kompetensbrist en av flera trender inom inköp

Att vi tycker det är värt att i en blogg skriva om kraven som en ny generation inköpare kan komma att ställa har sin grund i den snabba utveckling vi ser inom inköp när det gäller automatisering, digitalisering och snart även AI. När ett av de ledande inköpskonsultföretagen förra året listade fem viktiga trender inom inköp var just digitalisering, automatisering och artificiell intelligens några av de viktigaste. Dessa trender skapar ytterligare en trend: Risken för kompetensbrist. Det kommer att krävas mer kompetens på olika chefsnivåer, men också hos inköpare som måste förstå hur de på bästa möjliga sätt ska dra nytta av nya digitala verktyg.


PromoSoft ligger i framkant när det gäller digitalisering av inköpsprocesser. Vi vill också gå i bräschen för att lyfta frågor som blir en konsekvens av den utveckling vi är med om att driva framåt. En sådan fråga är förväntningarna från ny generation inköpare. Vi tror att dessa kommer att vara en viktig pådrivande kraft i utvecklingen av lönsamhetsdrivande inköps- och lagerstyrningsrutiner. Om de möts av ett positivt gehör och förståelse från en engagerad ledning som ger bra stöd, och de rätta digitala verktygen, blir vägen mot en mer lönsam affär med stora mervärden betydligt kortare. Samtidigt kommer de att attraheras av att arbeta i en sådan miljö.


Som avslutning citerar vi gärna några rader som sammanfattade en stor årlig konferens för inköpare: ”Hela organisationen behöver vara med på tåget för att lyckas med en verksamhetsutveckling som har fokus på nyttorealiseringar och vinsthemtagning. Utan nyfikna och modiga inköpare, strateger och chefer får vi inte de innovationer inom inköp många företag och organisationer behöver!”

99 Ansichten0 Kommentare

Comments


bottom of page